Atama
KPSS sınavını kazandım ve ÖSYM tarafından kurumunuza yerleştirmem yapıldı. Göreve ne zaman başlamam gerekir?
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce KPSS ile Defterdarlığımıza yerleştirildiği bildirilen adaylardan; Defterdarlığımızca atanmalarına esas olmak üzere istenilen belgelerin tesliminden sonra sınav değerlendirme komisyonunca belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda gerekli şartları taşıyanların Valilik Makamınca atamaları yapılarak, ne zaman ve hangi birimde göreve başlayacakları yazılı olarak adaylara bildirilir.

 

(A) Bakanlığında memur olarak görev yapmaktayım. Maliye Bakanlığına memur olarak atanmak istiyorum. Atanabileceğim ünvanlar ve atanma şartları nelerdir?
Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin “Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince ….. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen (Harita veya Kadastro Teknisyeni dahil), Mütercim, Tercüman,Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı,Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlar; Bakanlık iznine istinaden aynı unvanla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık teşkilatına naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz.
Genel Şartlar:

a) Askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az iki, en fazla oniki yıl hizmeti bulunma,

b) Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabipleri için kırk yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlileri için otuz yaşını, diğerleri için otuzbeş yaşını geçmemiş olmak,

c) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derecede olmak,

ç)Adli veya idari bir ceza almamış olmak,

d)Meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmak gerekmektedir.

 

Hususi Damgalı Pasaport kimlere ve kaçıncı dereceli kadroda bulunan personele verilmektedir?
Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kadrolarda bulunan personel ile, bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara, yukarıda sayılanların eşleri, yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yanında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocukları ile pasaport almaya hakları bulunduğu sırada vefat edenlerin sonradan evlenmeyen dul eşlerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.

 

Hususi Damgalı Pasaport almak için gerekli belgeler nelerdir?
Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunacaklardan halen görevde bulunanlar için Personel Genel Müdürlüğünün 2002/1 sayılı genelgesinin eki olan, Form-C kullanılacak olup, forma eklenecek gerekli belgeler;
a) Nüfus cüzdanı veya noterden tasdikli nüfus cüzdanı örneği,
b) Dört adet ön cepheden yeni çekilmiş 4.5 X 6 ebadında vesikalık fotoğraf (temditler için iki adet),
c) İlk defa pasaport talebinde bulunacaklar için pasaport cüzdan bedeli (temditler için istenmez),
d) Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
e) Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin (ayrı pasaport alacaklarsa anne-baba, anne refakatinde alacaksa annenin noterden tasdikli muvafakat namesi. Eklenecektir.
Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar, ilgili genelgenin eki olan Form-B’yi kullanacak; forma, yukarıda sayılan belgelerin yanında kadro derecesi görev unvanını gösterir belge eklenecektir.

 

Emeklilik ve çekilme sebebiyle vazifelerinden ayrılmış olanlar vazifelerinden ayrıldıkları tarihteki kadro derecesini ve unvanını belirten belge için nereye müracaat edecek ve bu belgeyi kim düzenleyecektir?
Emeklilik ve çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanların kadro derecesini unvanını belirten belgenin;
a) Merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce,
b) Taşra teşkilatında Defterdarlık Personel Müdürlüğünce,
c) Bağlı ve ilgili kuruluşlarda Personel Dairesi Başkanlıkları veya Bölge Müdürlüklerince düzenlenerek imzalanıp mühürlenecektir.Emekli veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlar başka bir ilde ikamet etmekte iseler, söz konusu belgeyi almak için ikamet ettikleri ilin Defterdarlığına dilekçe ile müracaat ederek temin edecektir.

 

Devlet memuru olarak görev yapan personelden kimler özürlü grubuna girer ve hangi durumlarda hangi durumlarda idari izinli sayılırlar?
Sürekli olarak çalışma gücünden (Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, ve sosyal yeteneklerinden) en az %40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler özürlü grubuna girer.Kanunda görev yapan özürlüler Başbakanlığın 2002/58 sayılı genelgenin 3 üncü maddesi gereğince ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılırlar.Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılırlar.