Kamu İhale Mevzuatı
15.02.2006 tarihinde yapılan Açık İhale sonucunda X Firması en uygun teklifi vermiş ve bu teklif ilgili makamca da uygun bulunmuştur.Firma Geçmiş SSK Prim borcunu 16.02.06 tarihinde yatırmış ve buna ait makbuzu ibraz etmiştir.Yapılacak işlem nedir?
4734 Sayılı Yasanın l0/c maddesi gereğince İhale tarihi itibariyle Prim borcu olduğu için istekli ihale dışı bırakılır.
20.05.06 tarihinde başlayıp 31.11.2006 tarihinde bitecek bir iş için ihaleye çıkılıyor. İlk ilan 10.02.2006 tarihinde yayınlanıyor.Ancak iş bitirme tarihinin sehven 31.10.06 olarak yazıldığı 25.02.06 tarihinde farkediliyor. Yapılacak işlem nedir? Düzeltme ilanı verilebilir mi?
İhale iptal edilir. İlandan 10 gün sonra düzeltme ilanı verilemez.
Yapılan bir ihale sonucunda istekli 30.000,00 YTL Kesin Teminat yatırmış, İcra Dairesinden 20.000,00 YTL'lik teminat üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Yapılacak işlem ne olmalıdır?
İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz.
X İdaresi bina onarımı için ihaleye çıkıyor. İhale üzerinde kalan istekli %6 oranındaki kesin teminatın, kendisine verilecek ilk istihkaktan kesilmesi için dilekçe veriyor. Yapılacak işlem nedir?
Yasanın 43.maddesi gereğince, danışmanlık hizmet ihalesi haricindeki ihalelerde sözleşme yapılmadan önce kesin teminatın yatırılması zorunludur. Bu nedenle talep kabul edilemez.
X İdaresi mal alımı için ihaleye çıkıyor. Üzerinde ihale kalan firma sözleşme süresi içerisinde malları teslim ediyor ve taahhüdünü yerine getiriyor. Ancak daha sonra firmanın vermiş olduğu teminat mektubunun sahte olduğu anlaşılıyor. Yapılacak işlem nedir?
Bu durumda müteahhit ve varsa ortakları hakkında TCK Hükümlerine göre dava açılması için yetkili C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca yasaklama kararı alınması için gerekli işlemler yapılır.
Ekonomik Açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirildiği ihalelerde birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın verilmesi halinde yapılacak işlem nedir?
Bu gibi durumlarda İşletme ve Bakım Maliyeti, Maliyet Etkinliği, Verimlilik, Kalite ve Teknik Değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre teklif mektupları nasıl hazırlanır?
4734 Sayılı Kanunun 30. maddesi ikinci fıkrasına göre; teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 

İhalede verilen bütün teklifler reddedilebilir mi?
4734 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre; ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

 

İhale sonucu yapılan sözleşmelerin notere tasdiki zorunlu mudur?
4734 Sayılı Kanunun 46. maddesine göre; Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

 

İhalelerin sözleşmeye bağlanması zorunlu mudur?
(4734/46.Md) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Ancak Pazarlık Usulüyle 21/f bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

 

Yaklaşık Maliyet ne şekilde belirlenir?
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.(4734/9.Md)

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihalelerde ve 4735 Sayılı kanun gereğince yapılan sözleşmelerde itilaf halinde hangi Kanun gereğince işlem yapılmaktadır?
Sözleşme imzalandıktan sonra özel kanun hükümleri dışında kalan tüm hükümleri ile Borçlar Kanununa tabi olunmaktadır.

 

Açık ihale usulü ile Belli istekliler arasında ihale usulü arasındaki fark nedir? Neden?
Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Belli istekliler arasında ihale usulünde ise yapılacak ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda idarelerce davet edilen isteklilerin teklif verebileceği bir usuldür. Belli istekliler arası ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanır.

 

Kesin teminat hangi oranda, ne zaman alınır, hak edişten kesinti yapılmak suretiyle teminat alınabilir mi?
Sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat ihale üzerinde kalan istekliden alınır. Danışmanlık hizmet ihalelerinde  ihale dökümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında kesinti yapmak suretiyle kesin teminat alınır.

 

Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir?
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 mad.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri;
Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini.

 

İhale İşlem Dosyası nelerden oluşur?
(4734/ 7. Mad) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

 

İhale ilân süreleri ve kuralları nelerdir?
(4734/13.Mad) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;
a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;
1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,
2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,
Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.
Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;
1) Yaklaşık maliyeti otuz milyar Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,
2) Yaklaşık maliyeti otuz milyar ile altmış milyar Türk Lirası arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar ile beşyüz milyar Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
3) Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile beşyüz milyar Türk Lirasının üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

 

İhale usulleri nelerdir?
(4734 /18. Mad.)İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.

 

4734/22.maddeye göre doğrudan teminde ihale komisyonu kurma zorunluluğu var mıdır?
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

 

4734 sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan eşik değerler nasıl, ne zaman ve kim tarafından güncellenir?
4734 sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan eşik değerler  bir önceki yılın toptan eşya fiat endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir. Her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede yayınlanır.

 

4734 sayılı kanun gereğince ihale teklifleri nasıl alınır ve teklif mektupları nasıl açılır?
(4734/36. Md.)(Değişik: 4964/ 23 md.) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale saatinde kaç teklif verilmiş olduğu tutanak ile tesbit edilir. İhalede hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Usulüne uygun hazırlanmayan zarflar tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Uygun olan zarflar istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve  teklif  fiyatları açıklanır. Hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

4734 sayılı kanun gereğince yapılan bir ihalede yaklaşık maliyetten aşırı düşük teklifler nasıl değerlendirilir?
(4734/38. Md.) İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan hüküm giymiş bir müteahhidin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan bir ihaleye katılması durumunda ne gibi işlem yapılır?
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan hüküm giymiş olan müteahhit, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihaleye katılamayacak yasaklı isteklidir. 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleye müteahhidin yasaklı olduğu halde girmesi durumunda, müteahhit ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Müteahhidin yasaklı olduğu, teklifleri değerlendirme aşamasında tespit edilememiş ve ihale üzerine yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan bazı ihalelerde ihale dökümanlarında “Yerli İstekli Olduğuna Dair Belge” isteniyor. Yerli istekli kimlerdir, Yerli İstekli Belgesi nelerdir ve hangi durumlarda istenmesi gerekir?

Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.
Yerli istekli belgeleri;
Gerçek kişiler için;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı sureti,
Tüzel kişi istekliler için; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;
- Şirketlerde,şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,
-   Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,
-  Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,
-  Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,
-  Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belgelerdir.
- Ortak girişim isteklilerde bu şartlar,ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.
Yerli istekli belgelerinin, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler, yani yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihaleler ile yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenilmesi zorunludur.

 

İhale komisyonuna verilen tekliflerin geçerlilik süresi ne kadardır?
4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

 

İhale için tespit olunan gün tatil gününe rastlarsa ihale hangi gün yapılır?
4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca; ihale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet nasıl belirlenir?
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.
Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

 

İdareler yurt dışı yayınlarda ihale ilanı verebilir mi? 
İdareler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesindeki zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilirler. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, belirtilen asgari ilân sürelerine oniki günlük süre eklenir.

 

Son teklif verme tarihi 20 Nisan 2006 olan hizmet alım ihalesinde idarece istenilen bilanço istekli tarafından 2004 ve 2003 yıllarına ait olarak verilirse kabul edilebilir mi?
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Son teklif verme tarihi 31/03/2006 tarihinden sonra olduğu için isteklinin, 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu sunması gerekir, bu nedenle kabul edilemez.

 

İhale dokümanında değişiklik yapılabilir mi?
4734 Sayılı kanunun 29 uncu maddesine göre  ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

 

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (a),(d), (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısı en az kaç olmalıdır?
734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (a),(d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısı en az üç olmalıdır. İstekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

 

Kamu İhale Kurumunun gelirleri nelerdir?

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumunun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, yüzyetmişikibin beşyüzaltmış Yeni Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)
2) Şikâyette bulunan isteklilerden ikiyüzellialtı Yeni Türk Lirası.
3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
4) Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar.
6) Diğer gelirler.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen kaç gün içinde ihale kararını onaylar?
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca; ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen kaç gün içinde ihale kararını onaylar?
4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca; ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmelerde bulunması zorunlu olan hususlar nelerdir?
4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b. İdarenin adı ve adresi.
c. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
d. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
e. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
f. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
g. Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
h. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
i. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
j. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
k. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
l. Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
m. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
n. Gecikme halinde alınacak cezalar.
o. Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
p. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
r. Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve  sorumluluğuna ilişkin şartlar.
s. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
t. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
u. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin  sorumlulukları.
v. İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
y. Anlaşmazlıkların çözümü

 

Sözleşme imzalandıktan sonra,sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, hangi hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir?
a. İşin yapılma veya teslim yeri;

b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında değişiklik yapılabilir.

 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi halinde ne gibi işlemler yapılır?
4735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre; mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

Yüklenicilerin cezai sorumlulukları nelerdir?
4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre; iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.
4735 sayılı Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve haklarında ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.
Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

 

Tedarikçilerin sorumlulukları nelerdir?
4735 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre; tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan mludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

 

İhale komisyonunu kim kurar, komisyon üyeleri kimlerden ve kaç kişiden oluşur?
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden  sorumlu( burası yanlış) bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri nelerdir?
4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.
Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.
4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

 

İhale dosyası ihale komisyonu üyelerine hangi süre içerisinde gönderilmelidir?
4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ihale dosyası ihale komisyonu üyelerine gönderilir ve gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

 

İhale yapan kuruluşun ihale yetkilisi ile eş ve çocukları bu kanun kapsamında yapılacak ihalelere katılabilir mi?
4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleyi yapan kurum ve kuruluşun ihale yetkilisi ile eş ve çocukları bu kanun kapsamında yapılacak ihalelere iştirak edemezler.

 

Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil ve davranışlar nelerdir?
4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.
a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.
d. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.
e. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.
f. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
g. Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.