İrtifak İşlemleri
İrtifak hakkı ne demektir?
Bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Başka bir ifadeyle; taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.

 

İrtifak hakkı tesisi için nereye başvurmalıyım?
Taşınmaz malın bulunduğu il defterdarlıklarına, malmüdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurulabilir.

 

Hangi amaçlarla irtifak hakkı tesis edebilirim?
Yürürlükten kalkan Yönetmelik hükümlerine göre, kamu yararı amaçlı irtifak hakkı, Turizm amaçlı irtifak hakkı, eğitim amaçlı irtifak hakkı, sağlık amaçlı irtifak hakkı, sosyal amaçlı irtifak hakkı, yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı, fuarcılık ve sergileme amaçlı irtifak hakkı, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımları teşvik amaçlı irtifak hakkı türleri için ayrı ayrı düzenlemeler yapılmış iken mevcut Yönetmelikte herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.

 

İrtifak hakkı talebi yapıldıktan sonra işlem safahati hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
İrtifak hakkı tesisi talebinde bulunulan gayrimenkulün, irtifak hakkına ilişkin ön incelemesi yapıldıktan sonra ön izin ihalesine çıkartılır. Ön izin verilmesinde amaç irtifak hakkı tesis edilmeden önce; projelerin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilmesi için, bedeli karşılığında pazarlık usulüyle 1 yıla kadar verilen izindir. Fiili kullanım hiçbir şekilde yoktur, yer teslimatı yapılmaz. Ön izin süresince plan, proje, izin, ruhsat, kurul kararlarının alınmasıyla ilgili yetkidir. Ön izin süresi içerisinde ilgili işlemleri tamamladıktan sonra idarenin istemi irtifak hakkı kurulması için Bakanlığımıza yazılır. Bakanlığımızın izniyle önizin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirenlere çok 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis kurulur.

 

Ön izin süresinin uzatılması mümkün müdür?
Mümkündür. Bir yıllık ön izin süresi bedeli karşılığında uzatılabilir ancak, ön izin dönemi dört yılı geçemez.

 

Ön izin süresi içinde yatırım yapmaktan vazgeçtiğim taktirde ödemiş olduğum teminatları geri alabilir miyim?
Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve yatırım yapmaktan vazgeçilmesi durumunda sözleşme feshedilir. Alınan teminatlar hazineye gelir kaydedilir.

 

İrtifak hakkı bedeli nasıl belirlenir?
Ön izin ve irtifak hakkı bedeli; Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların ön izin ve kullanma izni ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile yapılır.

 

İlk yıldan sonraki irtifak hakkı bedelleri nasıl belirlenir ve irtifak kurulduktan sonra başkaca bir bedel alınır mı?
İlk yıldan sonraki irtifak hakkı bedeli, bir önceki yılın irtifak hakkı bedelini ÜFE oranında arttırılması suretiyle hesap edilir.

İrtifak hakkı bedelinin yanı sıra hak lehdarı tarafından tesisin bizzat işletilmesi halinde toplam yıllık hasılatın % 1 oranında pay alınır.

Ayrıca, Bakanlığımızdan izin almak kaydıyla hak lehdarının üçüncü kişilere kiraya vermesi halinde brüt kiranın % 1’i oranında ve kiracının tesisi işletmesinden elde edilecek toplam yıllık brüt hasılattan hak lehdarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden % 1 oranında ayrıca pay alınır.

 

Lehime tesis edilen irtifak hakkımı devretmem mümkün müdür?
Kanun, yönetmelik ve sözleşmede belirtilen şartların gerçekleştirilmesi durumunda Bakanlığımızca hazırlanacak yeni sözleşme koşullarının imzalanması kaydıyla irtifak hakkının devredilmesine Maliye Bakanlığınca izin verilmesi ile mümkündür.

 

Kira sözleşmesini devir alırken ödeyeceğim kira bedeli nedir?
Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 hissesinden fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde devre esas kira bedeli, devredilen sözleşmede öngörülen kira bedelidir. Yukarıdaki durumlar dışında kira sözleşmelerinin devrinde, sözleşme konusu taşınmaza günün emsal ve rayiç bedelleri dikkate alınmak suretiyle kıymet takdir ettirilerek devre esas kira bedeli tespit edilecek ve devir sözleşmesi sözleşmenin devredildiği tarihteki kira bedelinden az olmamak kaydıyla bu bedel üzerinden düzenlenecektir.

 

Hazineye ait gayrimenkuller hangi hallerde pazarlık usulüyle kiraya verilebilir?
1. Kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar içinde bulunan büfe, kantin, çay ocağı ve benzeri ticari üniteler.

2. Turizm yatırımı yapılacak yerler.

3. Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazlar.

4. Tarihî ve bediî değeri olan taşınmazlar.

5.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanması talep edilen taşınmazlar. (Protokol karşılığı kiralanması talep edilen yerler dahil)

6. Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve bu parselle bütünlük arz eden, müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar (apartman önleri, ticari işletme ile bütünlük arz eden yerler vb.)

7. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazlar (otoparklar hariç).

8. Hazineye ait olmakla birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiraya verilen ve kiracıları tarafından kiralanması talep edilen taşınmazlar.

9. Projeye dayalı organize hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazlar.

10. Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazlar.

 

Hazineyle elbirliği (iştirak) halinde malik olduğum taşınmazı kiraya verebilir miyim?
Elbirliği halinde malik olunan taşınmazlarda kira ..vb işlemler ancak her ortağın razı olmasıyla yapılabilir.Böyle bir taşınmaz ancak Hazinenin onay vermesiyle kiraya verilebilir.

 

Hissemin %50'den fazla olduğu Hazineyle paylı malik olduğum taşınmazı kiraya verebilir miyim?
Sadece iki ortağın paylı malik olduğu taşınmazların kiraya verilebilmesi için diğer paydaşında onayı gerekir. Bu nedenle Hazine onay vermediği taktirde kiraya verilemez.

 

Hazineyle birlikte 3 paylı malik sahibi olarak ortak olduğumuz taşınmazı diğer ortağımla kiraya verebilir miyim?
Paylı malik olunan taşınmaz da 2 (iki) den fazla pay ve paydaş varsa pay ve paydaş çoğunluğunun kararıyla taşınmaz kiraya verilebilir. Toplam hisse oranı %50 den fazlaysa iki ortak taşınmazı kiraya verebilir. Bu durum da Hazine elde edilen gelirden kendine düşen payı isteyecektir.

 

Şirketler için kira sözleşmesinin devri şahısların sözleşmelerini devriyle aynı şartlarda mıdır?
Şirketlerle yapılan kira sözleşmelerinin devride   şahıslarda aranan şartlar tabidir. Ancak bazı farklılıklar vardır. Bunlar:
a) Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki (limited şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 hissesinden fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde süre şartı aranmaz.
b) Kiracının %50 hissesinden fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde; sözleşme süresince kiracının şirketteki hissesinin %50'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
c) İşletmenin nev'inde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılacak devirlerde; yeni şirketin en az %50 hissesinin eski şirket ortaklarına ait olması ve sözleşme süresince bu oranın %50'nin altına düşmemesi gerekmektedir.
d) Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 hissesinden fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde devre esas kira bedeli, devredilen sözleşmede öngörülen kira bedelidir.