Kısa Notlar

İlan dosyası için tıklayın

 

 

 

 

Satış İşlemleri
Taşınmaz satın alma talepleri nereye ve nasıl yapılır
Hazine arazisi satın almak isteyenlerin, satın alma taleplerini Defterdarlığımıza veya ilçe malmüdürlüklerine dilekçe ile veya e-mail yoluyla elektronik ortamda başvurmaları gerekmektedir. Satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin ilanlar gazete, internet ve defterdarlık binalarının ilan tahtaları olmak üzere 3 yolla duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olmamak üzere toplam iki defa duyurulur.Ayrıca ihalenin tahmin edilen bedeli her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen bedelin 3 katını aşıyorsa, bir kere de Resmi Gazete  de yayınlanır.

 

İhalelerin yapılacağı adres neresidir?
İhaleler, Bursa Defterdarlığı Altıparmak ek hizmet binasında yapılmaktadır.
Taşınmaz mal satış ihalelerine katılabilmek için gereken genel şartlar nelerdir?
Defterdarlığımızın gayrimenkul satış, kira veya irtifak hakkı ihalelerine katılmak için, aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir.
Bu şartlar;
- Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,
- Tebligat için Türkiye de adres göstermek
- Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak,
- İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermek,
- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

 

Kimler ihaleye katılamaz?
1. İhaleyi yapan idarenin:
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımları,
d) (a),(b),ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları ,(bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonimortaklıklar hariç)
2. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
Ayrıca,mahkemece kamu hizmetlerini yapmaktan yasaklanmış olanlar ile Medeni Kanununa göre mahcurlar(hapiste olanlar ,akli sağlığı yerinde olmayanlar ) ile reşit olmayan küçükler de ihalelere katılamazlar.

 

Satışa konu taşınmazın fiili durumuna ,imar durumuna ,ödeme yerlerine,teminat ve diğer hususlarına ilişkin bilgilere nerede yer verilir?
Şartnamelerde yer verilir.

 

Satışa konu taşınmazın bulunduğu yer hakkında nasıl bilgi sahibi olunur?
Satışa konu taşınmazın kadastral haritasına (parselin sınırlarını ve özelliklerini gösteren harita) bakarak o taşınmaz hakkında bilgi edinilir. Söz konusu taşınmaz şehir merkezinde ise ayrıca halihazır haritası da (üzerindeki fiili durumuna yani varsa yapılaşma şeklini gösteren kroki veya harita) ilanda belirtilebilir.

 

Geçici teminat miktarı ne kadardır?
Tahmini bedelin % 10’undan az olmamak üzere %30’una kadar geçici teminat alınabilir. Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden oluşturulacak geçici teminat miktarı ilanda belirtilir.

 

Geçici teminat miktarı nereye yatırılır ve ne zaman geri alınır?
Defterdarlık binasındaki muhasebe servisine yatırılabileceği gibi Malmüdürlüklerine de yatırılabilir. İhale sonrası üzerine ihale kalmayanlar daha önce para yatırırken aldıkları makbuzlarla başvurarak paralarını hemen geri alabilirler.Üzerine ihale kalanlar ise tapularını alınca geçici teminatlarını geri alabilirler.

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir.?
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller,
d) Yurt dışında  yerleşik olduklarını konsolosluklardan veya bulundukları  şehrin resmi makamlarından alacakları belgeyle ispatlayan  yurt dışında yerleşik kişiler ile  geçimini yurt  dışında temin eden Türk vatandaşlarından ,Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirtilen konvertibl (YTL’ye dönüştürülebilir) döviz, teminat olarak alınabilir.

 

Teminat mektubu nasıl alınır?
Bankalardan ve Özel Finans Kurumlarından alınır.

 

Teminat mektubunda bulunması gereken olmazsa olmaz özellikler nelerdir?
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkarılan taşınmazın pafta ,ada ve parsellenin belirtilmesi, banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları ile banka teyit yazısı ve her  teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi gerekir.

 

İhalelerde uygulanan ihale usulü nedir, nasıldır?
İhalelerde açık teklif, ve kapalı teklif olmak üzere iki tür ihale usulü uygulanır. Genel olarak uygulanan ihale usulü açık teklif usulüdür.  Açık teklif usulü ile yapılan ihaleler isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar –ki bu saat 14:00’dür- komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.  Daha sonra ihalede hazır bulunanlar şartnameyi imzalar ve sonrasında ilk teklifler ihaleye ait arttırma kağıdına yazılır.Posta ile teklif varsa oda yazılır. Daha sonra açık arttırmaya geçilir. Açık arttırma sırasında ihaleden çekilenler daha sonra tekrar teklif veremezler. İhale tahmini bedelden aşağı kalmamak üzere en  yüksek teklifi veren kişiye ihale edilir.

 

İhaleye bizzat katılmak zorunlu mudur?
Satın almak isteyen bizzat katılacağı gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile ya da noterlikce imzalanmış vekalet sözleşmesi ile temsilcisi de  katılabilir. Bununla birlikte posta ile yapılan teklifler ilk ve son teklif olarak değerlendirilerek teklif veren kişinin son ve kesin teklifi olarak ihaleye ait artırım kağıdına yazılır. Tüzel kişiler (anonim, limited  şirket vs)  adına katılanlar için imza sirküleri yoluyla temsile yetkili olduğuna dair noterden tasdikli  belge gerekir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir temsile yetkili vekil göndermeyen istekliler  ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

İhaleye başkaları izleyici olarak katılabilir mi?
İhaleye gerekli belgeleri ve işlemleri yerine getirenler dışındakiler katılamaz.

 

İhalelerde ihale bedeli dışında KDV veya başka bir vergi veya herhangi bir bedel ödenmesi gerekir mi?
Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemeleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.Ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar ,satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulamaz.
Bununla birlikte satışa konu taşınmazın vakıfla ilişiği varsa yani bu yer hakkında tapuda vakıf adına şerh bulunuyor ve burada vakıfların hak iddiası söz konusu ise ihale sonucu oluşan satış bedelinin %20’si kadar Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vakıf taviz bedeli ödenir.

 

İhale üzerine kalan kişi ihale bedelini peşin ödemek zorunda mıdır?
Hazineye ait gayrimenkullerin ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, ¼'ü peşin olmak şartıyla, kalan kısmı da 2 yıl vadeli 3’er aylık 8 eşit dönem halinde taksitle de ödenebilir.

Taksitlendirme halinde vadeye faiz uygulanmaktadır. 2007 itibariyle uygulanan faiz oranı yıllık % 9, aylık ise %0.75 ’tir. Bu oranı değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir

 

Onaylanan ihale kararlarında izlenecek prosedür nedir?
İhale komisyonları tarafından alınan  ihale kararları, ita amirlerince  karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.İta amirlerince ihale iptal edilirse ihale komisyonunca alınan ihale kararı  hükümsüz sayılır.
İta amirlerince onaylanan  ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde üzerine ihale yapılana  veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

 

İhale üzerine kaldığı halde ihaleden sonra gerekli şartlar zamanında ve tam olarak yerine getirilmezse ne olur?
Belirtilen zorunluluklara uyulmadığı takdirde ,protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmazsızın, ihale bozulur ve varsa geçici teminatı Hazineye gelir kaydedilir.

 

Defterdarlığınızca sonuçlandırılan gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlerden, başka kurumlar pay alıyorlar mı ?
Defterdarlığımızca satışı yapılan Hazine arazilerinin bedelleri tahsil edilirken, öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak üzere (775 sayılı Kanuna göre) %10'u Büyükşehir Belediyesine;. kalan kısmından ise Gayrimenkulun bulunduğu İlçe Belediyesine %30 ve yine Büyükşehir Belediyesine %10 oranında pay verilmektedir.

 

Ecrimisil bedelinin taksitle ödenmesi mümkün mü?
Muhatabına tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesi, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde talep edilmesi halinde ecrimisilin taksitle ödenmesi mümkündür.
Bu durumda ecrimisilin en az % 25’i peşin, kalan kısmı ise 3’er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte bir yıl içinde ödenir. Taksitlere kanuni faiz uygulanır. Taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hale gelmektedir.

 

Hazineye ait araziler üzerinde toprak döküm sahaları kiraya verilmekte midir? Bu tür kiraya verilen döküm sahalarını nereden takip edebiliriz?
Hazine arazileri üzerinde toprak döküm sahaları kiraya verilebilmektedir.
İdaremizce, toprak döküm sahası olabilecek yerler tespit edildikten sonra bu yerlerin döküm sahası olup olmayacağı hususunda Çevre İl Müdürlüğünden, Valilikte oluşan Toprak Kurulundan ve Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Daire Başkanlığından toprak dökümü yapılıp yapılamayacağı konusunda görüşler istenir. Bahse konu birimlerin tamamından toprak dökümü yapılabileceğine ilişkin uygun görüş alınması halinde dökülecek toprağın miktarı da belirlenerek toprak dökülecek saha krokiye bağlanır. Kiraya çıkarılmak üzere Bakanlığımızdan izin istenerek, Bakanlığımızın iznine müteakip, belirlenen tahmini bedel üzerinden ihaleye çıkarılır.
İhale ilanı gazetelerde yayınlanmakla birlikte özellikle Bursa Defterdarlığına ait internet sitesinde tüm evrakları ile birlikte isteklilere duyurulur.